Choď na obsah Choď na menu

P R E D A J: 

Priemyselný pozemok: Bystré - Hanušovce-pri stanici cca.25 km od Prešova

diaľnica smer Bratislava-Viedeň

diaľnica smer Košice-Miskolc-Budapešť.

 

CENA: 14 EUR/m2

Kontakt: capulic@gmail.com

              0905 497 378

Popis:

Identifikačný list lokality PP
Základné informácie
Názov lokality :                                                                                          Bystré - Šibenia hora
Administratívna obec:                                                                               Bystré
Katastrálne územie:                                                                                 Bystré
Okres:                                                                                                       Vranov nad Topľou
Charakteristika lokality
Výmera:                                                                                                     39643m2, (3,9 ha)
Súčasné funkčné využitie:                                                                         priemyselné  
Druh pozemku:                                                                                          zastavané plochy
Druh vlastníctva:                                                                                        súkromné, LV č. 920
Poloha v katastrálnom území:                                                                   extravilán
Súlad so schválenou ÚPD obce
Vzťah lokality k sieťam technickej infraštruktúry
Dopravné napojenie : trasa navrhovanej rýchlostnej komunikácie Prešov - Ubľa vo vzdialenosti cca 1km
                                   cesta I. triedy, štátna cesta I/18 vo vzdialenosti cca 500m                                 
                                   Železničná stanica Hanušovce nad Topľou pri okraji lokality, cca 10m
                                   železničná trať je trasovaná okrajom lokality, nákladná vlečka súčasťou lokality
Vodovod :        možnosť napojenia z rozvodu VVS a.s., taktiež zdroj vlastnej vody
Kanalizácia :   ČOV s kapacitnou rezervou v obci Bystré cca 2km
Plynovod :       plynovod DN 300, PN 4,0MPa vedľa žel. trate
Energetika :     22 kV vzdušné vedenie, možnosť napojenia z dvoch vedení VN 22kV
Limity životného prostredia
1. stupeň ochrany prírody a krajiny, žiadne CHÚ
nenachádza sa v CHVO
nie je evidované ložisko nerastných súrovín, neprebieha žiadna ťažba