Choď na obsah Choď na menu

Priemyselný pozemok

 

Priemyselný pozemok:

 Bystré - Hanušovce-pri stanici cca.25 km od Prešova

diaľnica smer Bratislava-Viedeň

diaľnica smer Košice-Miskolc-Budapešť.

Pre bližšie info: KLIKNI

 

 

 

 

CENA: 20 EUR/m2

Kontakt: capulic@gmail.com

               00421 905 497 378

Popis:

Identifikačný list lokality PP
Základné informácie
Názov lokality :                                                   Bystré - Šibenia hora
Administratívna obec:                                        Bystré
Katastrálne územie:                                            Bystré
Okres:                                                                   Vranov nad Topľou
Charakteristika lokality
Výmera:                                                                39643m2, (3,9 ha)
Súčasné funkčné využitie:                                  priemyselné  
Druh pozemku:                                                     zastavané plochy
Druh vlastníctva:                                                  súkromné, LV č. 920
Poloha v katastrálnom území:                            extravilán

 

Súlad so schválenou ÚPD obce
 

Vzťah lokality k sieťam technickej infraštruktúry:
 

Dopravné napojenie :- trasa navrhovanej rýchlostnej komunikácie Prešov - Ubľa vo                                                            vzdialenosti cca 1km
                                       - cesta I. triedy, štátna cesta I/18 vo vzdialenosti cca 500m                                 
                                       - Železničná stanica Hanušovce nad Topľou pri okraji lokality,                                                              cca 10m
                                       - železničná trať je trasovaná okrajom lokality, nákladná vlečka                                                          súčasťou lokality

 

Vodovod :                     - možnosť napojenia z rozvodu VVS a.s., taktiež zdroj vlastnej                                                               vody
Kanalizácia :                - ČOV s kapacitnou rezervou v obci Bystré cca 2km
Plynovod :                   - plynovod DN 300, PN 4,0MPa vedľa žel. trate
Energetika :                 - 22 kV vzdušné vedenie, možnosť napojenia z dvoch vedení                                                                VN 22kV

 

Limity životného prostredia:
 

1. stupeň ochrany prírody a krajiny, žiadne CHÚ
nenachádza sa v CHVO
nie je evidované ložisko nerastných súrovín, neprebieha žiadna ťažba